Reklama
  • Czwartek, 23 lutego (15:00)

    Praca na urlopie rodzicielskim

Synowa jest na urlopie rodzicielskim, ale zamierza wrócić do pracy na pół etatu. Czy to prawda, że może pracować, nie rezygnując z urlopu? – pyta Ewa z Tomaszowa Lubelskiego.

Jest możliwe łączenie urlopu rodzicielskiego i wykonywanie pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, ale tylko w przypadku pracownika zatrudnionego na umowę o pracę. I nie bez ograniczeń – wymiar pracy nie może być bowiem wyższy niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy (urlopu rodzicielskiego udziela się wówczas na jego pozostałą część).

Wysokość zasiłku macierzyńskiego ulega pomniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Przykładowo, jeśli synowa będzie pracowała na pół etatu, to wynagrodzenie otrzyma jak za pracę na pół etatu, w pozostałym wymiarze będzie korzystała z urlopu rodzicielskiego, co oznacza, że także zasiłek otrzyma odpowiednio niższy.

Podjęcie pracy na urlopie rodzicielskim następuje na pisemny wniosek pracownika

Reklama

Musi on zostać złożony w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy. We wniosku należy wskazać wymiar czasu pracy oraz okres, przez który pracownik zamierza łączyć ją z urlopem.

Pracodawca powinien prośbę uwzględnić, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub jej rodzaj. O powodach ewentualnej odmowy pracodawca informuje pracownika na piśmie. Uwaga! Brak zgody udzielenia urlopu rodzicielskiego w sytuacji, gdy zainteresowany spełnia wszystkie określone prawem wymagania, stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika i jest zagrożone grzywną. Pracownik może swojego prawa dochodzić przed sądem pracy.

W przypadku łączenia przez pracownika urlopu rodzicielskiego z pracą u pracodawcy, który mu tego urlopu udzielił, wymiar urlopu ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Nie dłużej jednak niż do 64 tygodni (68 – w razie urodzenia co najmniej dwojga dzieci przy jednym porodzie).

Jeśli więc synowa będzie pracować na pół etatu, to urlop rodzicielski, który z pracą połączy, może wydłużyć się z 32 do 64 tygodni. Pracownik korzystający z urlopu rodzicielskiego może również wykonywać pracę u innego pracodawcy niż ten, który urlopu udzielił.

Nie traci wtedy prawa do zasiłku, ale i nie korzysta z przedłużenia urlopu

Tak samo będzie wtedy, gdy pracownik wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, u którego jest zatrudniony na umowę cywilnoprawną lub na odrębną umowę o pracę, na podstawie której będzie miał powierzone zadania inne niż wynikające z zakresu jego normalnych obowiązków. Obowiązki służbowe nie mogą zakłócać korzystania z urlopu, czyli powodować, że pracownik nie będzie mógł opiekować się dzieckiem.

Życie na gorąco

Zobacz również

Twój komentarz może być pierwszy

Zapoznaj się z Regulaminem
Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.