Zasady działania programu Rodzina 500+

Wtorek, 8 marca 2016 (15:05)

Z programu 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko skorzysta 2,7 mln rodzin, co oznacza, że świadczenie wychowawcze zostanie przyznane na ponad 3,7 mln polskich dzieci.

Reklama

Świadczenie wychowawcze adresowane będzie do osób wychowujących niepełnoletnie dzieci, czyli do: rodziców, opiekunów prawnych dziecka, opiekunów faktycznych dziecka, którzy wystąpili do sądu rodzinnego o przysposobienie wychowanka.

Kryterium dochodowe

Na pierwsze dziecko (choćby jedyne) pieniądze otrzymają rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 800 zł, oraz rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem, których dochód nie przekracza 1200 zł. Progi dochodowe będą weryfikowane co trzy lata (pierwszy raz – 1 października 2019 r.).

Natomiast standardowo pieniądze będą przyznawane na drugie i kolejne dziecko w kwocie po 500 zł miesięcznie, niezależnie od wysokości dochodów rodziców. Oznacza to, że rodzina z dwójką dzieci otrzyma 500 zł, z trójką 1000 zł itd.

Niezbędne dokumenty

Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można składać od dnia wejścia ustawy w życie, czyli od 1 kwietnia 2016 r. – w urzędzie gminy lub miasta albo w ośrodku pomocy społecznej – właściwych dla miejsca zamieszkania. I na tym w zasadzie koniec formalności.

Jedynie rodzice ubiegający się o świadczenie na pierwsze dziecko będą musieli wykazać swoje dochody, choć nawet w ich przypadku, najważniejsze dokumenty dotyczące dochodu gmina pozyska samodzielnie.

Jeśli wniosek trafi do urzędu w ciągu pierwszych 3 miesięcy, tzn. do końca czerwca 2016 roku, rodzice dostaną wyrównanie wstecz, czyli odbiorą świadczenia przysługujące im od 1 kwietnia b.r.

Osoby, które spóźnią się z wnioskiem ponad 3 miesiące, otrzymają świadczenie począwszy od miesiąca, w którym wniosek wpłynie do urzędu.

Wniosek o świadczenie wychowawcze trzeba będzie składać co roku (od przyszłego roku od 1 sierpnia). Pieniądze mają być przyznawane w okresach rozliczeniowych od 1 paździer nika do 30 września następne go roku.

Program startuje w II kwartale br., stąd jego pierwszy cykl będzie trwał dłużej – czyli od dnia wejścia w życie ustawy (1 kwietnia) do 30 września 2017 r.

Uprawnieni do świadczeń

Osoba uprawniona – czyli matka, ojciec, opiekun faktyczny lub prawny dziecka może złożyć wniosek osobiście lub przez internet. W przypadku rozwiedzionych małżeństw pieniądze będą należały się temu rodzicowi, któremu sąd przyznał prawo do opieki nad dzieckiem.

Jeśli obojgu, o tym, do kogo trafi świadczenie, zadecyduje kolejność składania wniosków. Opiekun prawny będzie musiał przedstawić orzeczenie sądu rodzinnego potwierdzające jego prawo do opieki nad dzieckiem.

Dla prawdziwych opiekunów

W przypadku równoległego prawa do opieki nad dzieckiem nieletnim kilku osób, np. rozwiedzionych rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych – zostanie ono wypłacone tej osobie, która realnie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Jeśli organ właściwy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) będzie miał wątpliwości w tej kwestii, w każdej chwili będzie mógł zwrócić się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego. 

Kto nie jest dzieckiem?

W świetle programu „Rodzina 500+” dziećmi nie są osoby, które ukończyły 18 lat, a także osoby niepełnoletnie, które wzięły ślub lub mają już własne dzieci. Będą mogły natomiast zgłosić się po świadczenie na takich samych zasadach, jak dorośli, czyli w roli rodziców.

Poza kryterium dochodowym, w programie „Rodzina 500+” obowiązują również progi wiekowe. Oznacza to, że świadczenie wychowawcze nie przysługuje drugiemu dziecku, jeśli jego rodzeństwo jest pełnoletnie, chyba że rodzina spełnia kryteria dochodowe.

Dorota Czerwińska

Ważne

● Ze świadczenia wychowawczego nie skorzystają osoby, które pracują za granicą i tam pobierają świadczenia rodzinne – chyba że inne przepisy (o tzw. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym) mówią inaczej.

● Gmina będzie mogła wstrzymać wypłatę pieniędzy, jeżeli stwierdzi, że je marnotrawimy lub wydajemy niezgodnie z przeznaczeniem. Wówczas świadczenie, w całości lub w części, będzie przyznawane w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług, takich jak żłobek czy zajęcia pozalekcyjne.

● 500 zł nie dostaną też rodziny, których dzieci przebywają w instytucjach zapewniających całodobowe utrzymanie – takich jak placówki opiekuńczo-wychowawcze, schroniska dla nieletnich, szkoły z internatem czy zakłady poprawcze.

Tele Tydzień