Aby uzyskać alimenty na dziecko, niezbędne jest złożenie kompletnego wniosku w odpowiednim sądzie. Obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania należy do krewnych w linii prostej. Najczęściej będą to alimenty od ojca lub matki na rzecz niepełnoletnich bądź uczących się dzieci, które nie mogą samodzielnie się utrzymać.

Jak napisać pozew o alimenty?

Wniosek o alimenty składa się do sądu, właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego, który ma płacić żądaną kwotę, lub miejsca zamieszkania dziecka, na którego rzecz mają być zasądzone pieniądze. Przystępując do pisania pozwu, w pierwszej kolejności należy wymienić miejscowość, datę oraz dokładne dane stron postępowania, wraz z ich adresem i numerem PESEL. Jeżeli alimenty mają zostać zasądzone na niepełnoletnie dziecko, to jego dane powinny widnieć w miejscu powoda. Rodzic składający wniosek wpisuje się poniżej jako przedstawiciel ustawowy.

Następnie musimy ustalić wartość przedmiotu sporu, czyli kwotę, jaką chcemy otrzymywać na dziecko w skali roku. Przykładowo – jeśli chcemy uzyskać alimenty w wysokości 500zł miesięcznie, jako wartość roszczenia majątkowego podajemy 12x500zł, czyli 6000zł. Oprócz samych alimentów, możemy w pozwie zaznaczyć żądanie odsetek, lub pokrycia innych kosztów, nie wymienionych w głównym roszczeniu.

Jeżeli uważamy za stosowne, możemy zawnioskować o zabezpieczenie powództwa na czas trwania postępowania, przesłuchanie wskazanych świadków, udostępnienie dokumentów dowodzących stanu majątkowego pozwanego, czy też przeprowadzanie rozpraw nawet w przypadku nieobecności osoby pozwanej o alimenty.

Niezwykle istotne jest dokładne uzasadnienie naszych żądań. W tym punkcie warto wymienić naszą sytuację rodzinną i materialną, źródła dochodów naszych i pozwanego, czy miesięczne koszty utrzymania dziecka. Dobrze jest wskazać, kto obecnie ponosi koszty i czyni osobiste starania o wychowanie dziecka. Swoje wywody warto poprzeć stosownymi fakturami, rachunkami i potwierdzeniami przelewów za zakupy, leczenie, czy dodatkowe zajęcia dziecka. Na końcu stawiamy odręczny podpis.

Pozew o alimenty należy uzupełnić o odpisy aktów urodzenia dzieci, kopię wniosku dla pozwanego, oraz kserokopie dodatkowych załączników (faktur, potwierdzeń, itp.).

Więcej informacji na temat możliwości uzyskania pomocy prawnej znaleźć można na
http://www.krp-ks.pl/zakres-uslug/prawo-rodzinne-spadkowe/