Na terytorium Polski istnieje ustawowy obowiązek meldunku, dotyczy on zarówno rodowitych obywateli, ale także cudzoziemców. Wskazany obowiązek wynika z Ustawy o ewidencji ludności, jednak nie jest on szczególnie respektowany i egzekwowany. Albowiem nie istnieją przepisy nakładające sankcje na Polaków z tytułu braku zameldowania. Odmiennie jednak traktowani są cudzoziemcy niebędący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelami państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), gdyż w sytuacji niedopełnienia przez nich obowiązku meldunku może zostać ukarany karą pieniężną. Jednakże przyjęło się, że obowiązek zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub czasowego powinno być dokonane najpóźniej w ciągu 30 dniu, od dnia przybycia do danego miejsca z zamiarem pozostania w nim na dłuższy okres czasu.

Czy można zameldować się w mieszkaniu wynajmowanym?

Istnieje możliwość zameldowania się zarówno w mieszkaniu własnościowym jak i wynajmowanym na pobyt stały lub czasowy. W celu dokonania meldunku należy udać się do urzędu miastu lub gminy w którym znajduje się dany lokal i wypełnić specjalny formularz meldunkowy. Podczas wizyty należy posiadać przy sobie następujące dokumenty:

  1. dowód osobisty lub paszport;
  2. dokument potwierdzający prawo do lokalu;

Powyższych czynności można dopełnić także przez pełnomocnika, legitymującego się stosownym pełnomocnictwem.

Dokumentem potwierdzającym prawo do lokalu może być każdy dokument z którego treści wynika owe prawo np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna  oraz orzeczenie sądu. W przypadku najmu mieszkania podstawą do zameldowania jest umowa najmu.

Istnieje również możliwość zameldowania się przez Internet za pomocą Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego na platformie ePUAP.

Trzeba pamiętać, że w przypadku bycia już zameldowanym w innym miejscu konieczne jest, aby najpierw wymeldować się z niego po czym dopiero dokonać nowy meldunek, gdyż nie można posiadać dwóch miejsc zameldowania na pobyt stały. Dopuszcza się jeden meldunek stały i jeden meldunek czasowy.

Czy potrzebna jest zgoda wynajmującego do zameldowania się w wynajmowanym mieszkaniu?

Co wielu może zaskoczyć do dokonania meldunku nie jest konieczne uzyskanie zgody wynajmującego. Najemca może zameldować się na podstawie zawartej z wynajmującym umowy najmu. Na podstawie wskazanej umowy najemca posiada możliwość zameldować siebie oraz dowolnej osoby.

Zazwyczaj meldunek stanowi czynność o charakterze technicznym, jednakże czasami konieczne jest przedstawienie „potwierdzenia pobytu w lokalu”. Przedłożenie niniejszego potwierdzenia to uprawnienie ustawowe urzędnika do jego żądania, jednak nie obowiązek. Nie należy mylić „potwierdzenia” z udzieleniem zgody, które jak zostało już wskazane nie jest wymagane.

Czy zameldowanie w  wynajmowanym mieszkaniu daje dodatkowe uprawnienia?

Wynajmujący często posiadają obawy co do zameldowań lokatorów w ich mieszkaniach własnościowych, a niepotrzebnie. Meldunek nie daje żadnych dodatkowych uprawnień, ani też nie wpływa na treść stosunku prawnego pomiędzy stronami. Strony nadal wiążą warunki określone w umowie najmu bez żadnych zmian. Istnieje takie samo prawo do wypowiedzenia umowy jak dotychczas. Reasumując, Zameldowanie najemcy w wynajmowanym mieszkaniu nie ma żadnych negatywnych odniesień co do osoby wynajmującego.

W przypadku wątpliwości związanych z meldunkiem warto skontaktować się z prawnikiem, który w sposób precyzyjny wyjaśni całą procedurę, co w konsekwencji rozwieje wszelkie wątpliwości.